Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN AWT PRINSE SJOUTVOTTE

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Awt Prinse Sjoutvotte (hierna: “APS” ) verwerkt van haar leden ,donateurs of bezoekers van www.awtprinse-sjoutvotte.nl.

Indien je Vrung van de Kwatsjavond wordt van Awt Prinse Sjoutvotte, of om een andere reden persoonsgegevens aan APS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Awt Prinse Sjoutvotte, Olterdissenstraat 22, 6164 JB Geleen, KVK nummer 40188661.
De secretaris is bereikbaar via info@awtprinse-sjoutvotte.nl

2. Welke gegevens verwerkt APS en voor welk doel
2.1          In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

2.2          APS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a)            je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
b)            je naam, adresgegevens  en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van APS, tenzij je daar tegen bezwaar hebt gemaakt bij inschrijving,
c)            je naam wordt gebruikt op de diapresentatie tijdens de Kwatsjaovend en op de website, tenzij je bij inschrijving daar tegen bezwaar hebt gemaakt.

E-mail berichtgeving (opt-out):

APS gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over  activiteiten betreffende APS te sturen,  tenzij je daar tegen bezwaar hebt gemaakt bij inschrijving. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar info@awtprinse-sjoutvotte.nl.

 

  1. Bewaartermijnen

APS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft APS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de secretaris van APS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. APS  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop APS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris via info@awtprinse-sjoutvotte.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Reacties zijn gesloten.